Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest najstarszą akademicką geodezyjną placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce (rozpoczął działalność w 1921 roku). W roku 2005 na Wydziale Geodezji i Kartografii został utworzony nowy kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna. Kierunek ten jest merytorycznie koordynowany przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymują wiedzę o charakterze wielodyscyplinarnym: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym. W ramach prowadzonych zajęć uwzględniane są tradycje oraz duży dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami. Ma to odpowiednie przełożenie na kompetencje uzyskiwane przez przyszłego absolwenta na poszczególnych poziomach kształcenia, odnoszące się do jego wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowane jest w ramach dwóch specjalności:

  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Studenci kształceni są na studiach stacjonarnych (studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów i studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry) oraz studiach niestacjonarnych. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów III stopnia (doktoranckich), prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie: www.gik.pw.edu.pl