Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Gospodarka Przestrzenna

Dlaczego Gospodarka Przestrzenna i dlaczego na Politechnice Warszawskiej?

Gospodarka Przestrzenna jest kierunkiem o bardzo interdyscyplinarnym charakterze. Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin: urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, przetwarzania oraz interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, urządzania terenów wiejskich, a także wielu innych. Daje to ogromne możliwości zatrudnienia i dopasowania się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. Interdyscyplinarność kierunku dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność. Duża różnorodność zajęć sprawia, że kierunek jest interesujący i pozwala sprawdzić się w wielu dziedzinach.
Nasi absolwenci są konkurencyjnymi kandydatami na rynku pracy, ponieważ:
- posiadają obszerną wiedzę z zakresu wielu dziedzin,
- potrafią biegle posługiwać się programami takimi jak AutoCAD, ArcGIS, Revit i wiele, wiele innych, a ponadto mają możliwości zdania certyfikowanych egzaminów potwierdzających znajomość wyżej wymienionych programów,
- doświadczenie nabyte podczas studiów sprawia, iż potrafią w praktyce zastosować rozwiązania inżynierskie z zakresu planowania przestrzennego. Duże umiejętności techniczne nabywane w toku studiów na Politechnice Warszawskiej, najlepszej uczelni technicznej w Polsce, w sposób szczególny wyróżniają naszych absolwentów na tle absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna innych uczelni.

Gospodarka Przestrzenna i co dalej?

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, w tym m. in.:
- w jednostkach samorządu terytorialnego: urzędach gmin, powiatów, województw w departamentach związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, transportem, marketingiem terytorialnym;
- w biurach projektowych wykonujących opracowania tj.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego województw, strategie rozwoju gminy gmin, powiatów, województw, lokalne programy rewitalizacji;
- w biurach projektowych wykonujących projekty architektoniczne i urbanistyczne;
- w firmach i instytucjach tworzących opracowania tj.: prognozy i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
- w instytucjach tworzących systemy informacji przestrzennej oraz wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m. in. w takich sektorach gospodarki jak geomarketing, turystyka, transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo, geodezja.
- w firmach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarka nieruchomościami, gospodarką mieszkaniową.

Dodatkowo nasi absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w wyżej wymienionych zakresach, a ponadto mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po studiach uzupełniających mogą się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.