Znak Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Przebieg konkursu

Zgodnie z Regulaminem konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu.

Eliminacje

Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Spośród puli pytań system losowo wybiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 pytań z puli podstawowych, 10 z puli średniozaawansowanych i 10 z puli zaawansowanych).

Etap centralny

Drugi etap odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w formie pisemnej. 40 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników z jednakowym wynikiem.

Finał konkursu

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników, odbywa się w formie ustnej, w dniu zakończenia etapu drugiego. Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.